Fundacja MARATON

Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii ,,MARATON”

(22) 620-64-35 Skontaktuj się z Nami

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2010

  • PDF
    Dokumenty do pobrania:
  1. Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2010
  2. Bilans w 2010 r.
  3. Rachunek zysków i strat w 2010 r.

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

 

1. Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „MARATON”

00-892 Warszawa, ul. Elektoralna 26

 

2. Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji jest:

-gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz zapobiegania patologiom społecznym, w tym narkomanii i alkoholizmu

-upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych w zakresie walki z patologiami społecznymi

-rozwiązywanie podstawowych problemów osób uzależnionych

-działalność na rzecz zwiększania poziomu świadomości i wiedzy o narkotykach

-reprezentowanie interesów rodzin osób uzależnionych na zewnątrz

-prowadzenie działalności pożytku publicznego

 

3. Fundacja „MARATON” jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym od 01.03.2002 roku pod numerem 0000096357

 

4. W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

Janusz Zimak-Prezes Zarządu

Witold Liwski-Członek Zarządu

 

5. Cele statutowe organizacji:

a) tworzenie miejsc pracy dla osób uzależnionych, niepełnosprawnych i ich rodzin

b) pomoc socjalna dla osób uzależnionych

c) przyuczanie do zawodu

d) tworzenie jednostek terenowych

 

6. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

( rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym )

 

7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez nią działalności.

 

8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prowadzonych w roku obrotowym 2010 roku ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz Ustawą o Rachunkowości.

 

9. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

 

10. R.Z.i.S. sporządzony jest metodą porównawczą.

 

11. Fundacja na dzień 31grudnia 2010 roku zatrudniała 5 osób na pełnym etacie. W ramach realizowanych zadań zatrudniano także osoby na podstawie umów zleceń i umów o dzieło.

Polub nas

 


Przekaż Twój 1% na rzecz naszej organizacji

KRS00000 96357

W roku 2016 fundacja uzyskała dochód
z darowizn 1% w kwocie 2239,80
(dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć zł i osiemdziesiąt groszy).
Cała pozyskana kwota została przeznaczona na zakup materiałów do realizacji zajęć podczas letniego zgrupowania socjoterapeutycznego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom za okazane nam wsparcie.

 

Fundacja MARATON,
Program SFP 10-14

Aktualne dane

FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII ,,MARATON’’

LIST OTWARTY

DO UCZESTNIKÓW...

zobacz więcej
Archiwum Sprawozdania Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2010

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem