Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON jest organizacją posiadającą status OPP [Organizacji Pożytku Publicznego
],
co oznacza, że zgodnie z ustawą z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz ustawą mówiącą o przepisach wprowadzających ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874) jest organizacją prowadzącą działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, której cechą charakterystyczną jest transparentność zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.
[zobacz więcej –
https://www.pozytek.gov.pl/OPP,-,co,to,jest,899.html]

Fundacja MARATON jako organizacja pożytku publicznego świadczy specjalistyczną pomoc oraz wsparcie dla osób i rodzin najbardziej tego potrzebujących w sposób zupełnie nieodpłatny.

Wśród działań, które realizujemy na rzecz naszych odbiorców jest:

  • – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  • – wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • – działalność na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • – podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • – działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących w Polsce;
  • – ochrona i promocja zdrowia;
  • – wypoczynek dzieci i młodzieży;
  • – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Wszystkie zadania realizujemy dzięki środkom finansowym pozyskanym z dotacji udzielonych nam przez instytucje rządowe i samorządowe w drodze ogłoszonych konkursów ofert. Jednak każdorazowo udział w takim konkursie wiąże się z koniecznością wykazania tzw. środków finansowych własnych.
Tylko dzięki Państwa wsparciu możemy zgromadzić niewielki kapitał własny, który w całości zostanie przeznaczony na realizację naszych działań statutowych.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie w formie 1% Państwa podatku.

Aby przekazać 1 % swojego podatku wystarczy w składanym zeznaniu podatkowym za rok 2014 w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego” wpisać nasz KRS.

Przekaż Twój 1% na rzecz naszej organizacji

KRS 00000 96357