Fundacja MARATON

Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii ,,MARATON”

(22) 620-64-35 Skontaktuj się z Nami

Nasze cele i zadania

 • PDF

Wobec takiej sytuacji swoistym wyzwaniem dla osób skupionych wokół działań na rzecz ograniczania zjawisk niekorzystnych było powołanie Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „MARATON” w Głogowie. Wolą fundatorów ustanowiono zakres oddziaływania Fundacji na rzecz społeczności w rozumieniu „zasady pomocniczości” działań nie nastawionych na zysk, a w szczególności:

 • upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie uzależnienia od środków zmieniających świadomość,
 • realizacji szeroko pojętej prozdrowotnej profilaktyki czynnej wśród dzieci i młodzieży,
 • wprowadzanie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych w zakresie zapobiegania HIV/AIDS,
 • prowadzenie placówek rehabilitacyjnych /w rozumieniu realizacji procesu terapeutycznego/ dla osób: eksperymentujących, używających jak też nadużywających środków zmieniających świadomość, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie programu postrehabilitacyjnego dla osób, które ukończyły proces resocjalizacji w ośrodkach lecznictwa otwartego /w rozumieniu wsparcia psychologicznego, zajęć terapeutycznych w pracowniach terapii zajęciowej, nauki zawodu, prac sezonowych – zieleni miejskiej etc./,
 • pomocy socjalnej dla rodziców i rodzin osób uzależnionych, bezdomnych, niedostosowanych społecznie,
 • pomocy prawnej, medycznej /w zakresie uzależnień i skutków ujemnych zdrowotnie - między innymi objawów wirusa HIV/,
 • pomocy prawnej, psychologicznej i terapeutycznej dla osób, wobec których stosowano przemoc fizyczną i psychiczną, jak również wsparcie prawne, psychologiczne i terapeutyczne dla ich najbliższych,
 • edukacji społeczności lokalnych w zakresie aktualnych przepisów prawnych /w rozumieniu rozwiązywania problematyki zjawisk patologicznych/, nowości „sceny narkotycznej”, budowania systemów sieci lokalnych, „ruchów samopomocowych”, interdyscyplinarnych umiejętności tworzenia „wspólnoty interesów” pomiędzy władzą samorządową, państwową a organizacjami pozarządowymi,
 • organizowaniem imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia,
 • organizowaniem konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń tematycznych, obozów terapeutycznych / dla dzieci, młodzieży i dorosłych/,
 • gromadzeniem środków finansowych na rzecz zapobiegania zjawisk niekorzystnych społecznie – pochodzących z darowizn oraz działalności gospodarczej/.

 

3. CZYM MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ

 

W ciągu istnienia ośmiu lat Fundacji „MARATON” w Głogowie udało nam się skupić wokół siebie osoby, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, a idea niesienia pomocy jest celem nadrzędnym.

W zamian umożliwiono im rozwijanie się intelektualne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności „warsztatu pracy” – wszystko po to, aby móc skuteczniej i efektywniej realizować założenia programowe na rzecz środowiska społeczności lokalnej.

 

Ponadto możemy się pochwalić:

 

1/ Realizacją różnorodnych programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie:

 • uwrażliwienia ich na otaczającą rzeczywistość, komunikacji międzyludzkiej, tolerancji i poszanowania drugiego człowieka,
 • zachowań asertywnych, kreowania prozdrowotnych postaw wśród rówieśników,
 • wyrażania swoich myśli i uczuć wobec drugiego człowieka w taki sposób, aby nie naruszać jego godności, nie okazywać im agresji
 • pokazywania alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu kreując prozdrowotny styl życia bez środków zmieniających ich świadomość,

 

2/ Realizacją różnorodnych programów edukacyjnych oraz szkoleniowych na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie:

 • przyswojenia podstawowych umiejętności psychologicznych pozwalających funkcjonować w trudnych sytuacjach życiowych,
 • nabycia podstawowych umiejętności formułowania swoich potrzeb wobec najbliższych bez okazywania zbędnych emocji,
 • tworzenia enklaw „liderującej” młodzieży w środowiskach rówieśniczych: szkolnych i poza szkolnych, tzw. „grup młodzieżowych” – wyłaniając spośród nich osoby do miana „lidera” promocji zdrowia,
 • ćwiczenia podstawowych technik asertywnego zachowania się w zakresie stanowienia i obrony swoich praw: odmawiania, żądania, wyrażania opinii i uczuć zarówno negatywnych jak i pozytywnych,

 

3/ Realizacją różnorodnych programów edukacyjnych i szkoleniowych na rzecz środowiska: pedagogów szkolnych i nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w zakresie:

 • rozpoznania aktualnej „sceny narkotycznej” w Polsce, jej skutków społecznych i aktualnej „mody brania” wśród dzieci i młodzieży,
 • umiejętności rozpoznawania objawów: eskperymentowania, używania i nadużywania wśród uczniów środków zmieniających świadomość,
 • pokazania różnorodnych form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w kontekście rozwojowo-edukacyjnym promującym zdrowy styl życia w ramach autorskiego programu,

 

4/ Realizacją zadań profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz rodziców dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie:

 • wzmacniania kompetencji wychowawczych rodziców – „dysfunkcja czy problemy wychowawcze”,
 • rozpoznawania objawów eksperymentowania, używania oraz nadużywania środków zmieniających świadomość w środowisku i rodzinie,
 • radzenia sobie z problematyką narkotyku w rodzinie – wydarzenie i co dalej? – gdzie szukać pomocy,

 

5/ Realizacją programu terapeutycznego w ramach wczesnej terapii dla dzieci i młodzieży /w przedziale wiekowym 8 – 20 lat/ w zakresie:

 • utworzenia na bazie pomieszczeń przy ul.Sikorskiego 13 placówki rehabilitacyjnej dla osób poszukujących swojego miejsca w życiu /mających problemy związane z dojrzewaniem, akceptacją w grupie i rodzinie, eksperymentujących i używających środki zmieniające świadomość/,
 • realizacji zadań programowych terapii wspierającej proces oddziaływania psychologicznego na osoby, które borykają się z problemem zaburzeń o charakterze neurotycznym i depresyjnym,

 

6/ Realizacją programu terapeutycznego wspierającego proces resocjalizacji / dziecka/ ukierunkowany na rodzinę w zakresie:

 • wyciszenia emocji „rodzinnych” z uwagi na fakt „ujawnienia się problematyki dysfunkcyjności w rodzinie”,
 • pogłębianie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia oraz współuzależnienia w rodzinie,
 • poprawy funkcjonowania osobistego w obszarze problematyki uzależnienia w rodzinie i środowisku,

 

7/ Realizacją programu na rzecz osób pokrzywdzonych z uwagi na przemoc w rodzinie, w zakresie:

 • poradnictwa prawno-medycznego w ramach telefonu zaufania „Niebieska Linia”,
 • wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w ramach terapii indywidualnej,

 

8/ Realizacją programu na rzecz osób bezdomnych, dysfunkcyjnych, społecznie nieprzystosowanych w zakresie:

 • utworzenie placówki przy ul.Spadzistej 13 na prawach domu hostelowego /dla 11 pesjonariuszy/,
 • wdrożenia programu terapeutycznego dla pensjonariuszy /wsparcie psychologiczne, opieka sanitarna i medyczna/,
 • terapii wspierającej dla „neofitów” – osób które powróciły na teren miasta Głogowa,

 

9/ Realizacją zadań z zakresu organizacji konferencji, seminariów naukowych, festynów promocji zdrowia oraz szkoleń dla profesjonalistów w określonych obszarach tematycznych:

 • ograniczania zjawiska narkomanii w kontekście nowych /doświadczeń/ rozwiązań krajowych i międzynarodowych „Światowego Dnia Zapobiegania Narkomanii” oraz „Międzynarodowego Dnia AIDS”,
 • promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży,
 • spotkań społeczności terapeutycznych /profesjonalistów/ krajowych i zagranicznych,
 • treningów terapeutycznych dla profesjonalistów krajowych i zagranicznych,
 • treningów warsztatowych dla psychologów, oficerów i kadry MON,
 • rozpoznania zjawiska narkomanii w środowiskach lokalnych, współpracy na poziomie: organizacje pozarządowe, a organy administracji państwowej w rozumieniu działań Policji Państwowej,

 

Kto nam zaufał powierzając różne zadania:

 • Biuro ds. Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej,
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej,
 • Ministerstwo Obrony Narodowej,
 • Główna Komenda Policji,
 • Wojewódzki Zespół Opieki Społecznej,
 • Pełnomocnik Rządu ds. Kobiet i Rodziny,
 • Urząd Miasta w Głogowie.

 

Z kim współpracujemy:

 • Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
  /Zarządem Głównym Towarzystwa i Oddziałem Wojewódzkim w Głogowie/,
 • Polskim Towarzystwem Psychologicznym,
 • Polską Fundacją „Res Humanae”,
 • Polskim Stowarzyszeniem Profesjonalistów „Wspólna”,
 • Stowarzyszeniem Na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych,
 • Europejską Federacją Społeczności Terapeutycznej – EFTC,
 • Federacją Społeczności Terapeutycznych Europy Centralnej i Wschodniej – FTCCEE,
 • Światową Federacją Społeczności Terapeutycznych – WFTC.

 

Reasumując powyższe /retroskopię 18 lat działalności/ uznać możemy, iż wysiłek wielu osób zaowocował wynikami wymiernymi choćby w liczbach bezwzględnych co do udzielonych porad i interwencji: kilkaset osób /z terenu całego kraju/ skorzystało z pomocy bezpośredniej, kilkaset osób skorzystało z prowadzonych zajęć terapeutycznych /wspierających, motywujących i wyciszających emocje/.

 

Oddziaływania pośrednie w zakresie profilaktyki objęły kilku tysięczną rzeszę mieszkańców całego kraju, w szczególności województwa dolnośląskiego. Zakres oddziaływania, formy i metody prowadzonych szkoleń znalazły uznanie u ponad dwóch tysięcy słuchaczy.

 

Profesjonalizm, sumienność i rzetelność w sposobie organizacji i przebiegu konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń i warsztatów dostrzegli uczestnicy krajowi i zagraniczni w dwudziestu sześciu przypadkach.

 

Dzisiaj już wiemy, że ów dorobek znalazł uznanie w wielu instytucjach i organach adminisytracji państwowej – dowodem czego jest powierzenie nam od stycznia 1999 roku zadania o znaczeniu krajowym. Mianowicie wytypowano naszą placówkę do ubiegania się o miano ‘CENTRUM KOMPETENCYJNEGO’ działającego na rzecz przede wszystkim środowiska lokalnego, a jednocześnie mogącego służyć swoim doświadczeniem innym placówkom o podobnym charakterze oddziaływania w kraju.

 

Uznajemy, iż owa propozycja jest swoistym wyzwaniem nie tylko dla nas Fundatorów oraz realizatorów poszczególnych zadań programowych, ale także dla obecnych władz samorządowych: gminnych, miejskich i powiatowych. Na pytanie czy jesteśmy przygotowani i na ile kompetentni jako zespół – odpowiedź brzmi TAK – pod jednym warunkiem, jeżeli wspólnie zechcemy tworzyć postawy współpracy na rzecz środowiska miasta, województwa i kraju

 

Polub nas

 


Przekaż Twój 1% na rzecz naszej organizacji

KRS00000 96357

W roku 2016 fundacja uzyskała dochód
z darowizn 1% w kwocie 2239,80
(dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć zł i osiemdziesiąt groszy).
Cała pozyskana kwota została przeznaczona na zakup materiałów do realizacji zajęć podczas letniego zgrupowania socjoterapeutycznego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom za okazane nam wsparcie.

 

Fundacja MARATON,
Program SFP 10-14

Aktualne dane

FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII ,,MARATON’’

LIST OTWARTY

DO UCZESTNIKÓW...

zobacz więcej
O nas O Nas Nasze cele i zadania

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem