1. Bilans
 2. Rachunek zysków i strat

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW ZA ROK 2009

 1. Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton”, z siedzibą w Głogowie przy Placu Mieszka I nr 11 jest organizacją pożytku publicznego.
 2. Podstawowa działalnością jest realizacja zadań statutowych oraz zadań dotowanych z zakresu prowadzenia grup terapeutycznych i pomocy osobom wychodzącym z narkomanii, bezdomności, dla osób z wykluczenia społecznego, przeprowadzanie warsztatów w zakresie HIV i AIDS.
 3. Na dzień31 grudnia 2009 r. Fundacja nie posiada zapasów i towarów.
 4. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w Ustawie o rachunkowości Dz.U. 2002 r. Nr 76 poz. 694, w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi.
 5. Rachunek wyników sporządzono w wersji porównawczej.
 6. Fundacja „Maraton” w roku 2009 zatrudniała 6 osób w ramach umowy o pracę.
 7. Przychody Fundacji „Maraton” stanowią wpływy
  • z tytułu przychodów statutowych 293.714,66 zł
  • z tytułu dotacji 768.756,97 zł
  • działalność gospodarcza –
  • przychody finansowe 5.190,99 zł
 8. Wysokość kwot przeznaczonych na
  • realizację celów statutowych 1.042.992,38 zł
  • działalność gospodarcza –
  • pozostałe koszty 135,41 zł
 9. Wynik finansowy 23.534,83 zł
 10. Na dzień bilansowy 31.12.2009 r. sprawozdanie finansowe zamknęło się sumami bilansowymi 168.600,88 oraz wynikiem finansowym 23.534,83 zł.

Główny Księgowy – Grażyna Wieczorek

Prezes Fundacji – Janusz Zimak