Na podstawie art. 6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych):

1) podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi Pani/Panu udział w szkoleniach, projektach,  do których Pan/Pani zgłosił się /-ła się

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

2) administratorem Pani/ /Pana  danych osobowych jest Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomani MARATON z siedzibą w Warszawie ul. Elektoralna 26 tel. 22 620 64 35, adres e-mail: biuro@fundacja-maraton.pl,

3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może Pani/Pan uzyskać mailowo pod adresem: iodo@fundacja-maraton.pl

4) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektów szkoleniowych / dotacyjnych, w którym Pani/Pan brał/-a udział oraz wszystkich związanych z tym działań sprawozdawczych na rzecz zleceniodawcy oraz systemu informacyjnego SIO na podstawie art. 6 ust 1 pkt b,e RODO,

5) odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą organy administracji publicznej / samorządowej lub inne instytucje, do których składamy wnioski lub oferty za pośrednictwem ogłoszonych konkursów ofert, zakupu usług lub innych form udzielanych dotacji, dofinansowań realizowanych zadań oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez system SIO

6) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że Pani / Pan wyraziła/wyraził na to odrębną zgodę,

7) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z umowy dotacyjnej zawartej między Fundacją a organami, instytucjami zlecającymi zadania oraz warunków funkcjonowania systemu SIO,

8) posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

9) ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.