Przemiany społeczno-gospodarcze ostatnich lat, po rok 1990 odsunęły wielu z nas na margines rzeczywistości społecznej. Droga do demokracji w polskich warunkach nie jest tak prosta i łatwa, jakby się na pozór wydawało. Wiele osób w naszym kraju nie zawsze z własnej winy zepchniętych zostało na skraj ubóstwa, doświadcza bezrobocia i bezdomności. Patologia społeczna co raz to objawia się nowymi zjawiskami: przemocy rówieśniczej, brutalności wobec słabszych, używania środków odurzających i psychoaktywnych oraz wszelkiego rodzaju innymi środkami zmieniającymi świadom Nie inaczej przedstawiała się sytuacja w Głogowie. Miasto nasze od wielu lat „przewodziło” w krajowej statystyce osób uzależnionych od środków narkotycznych – ich uboczne skutki zdrowotne, społeczne
i kryminogenne są znane społeczności nie tylko z przekazu „medialnego”, ale nade wszystko z autopsji. Wobec takiej sytuacji swoistym wyzwaniem dla osób skupionych wokół działań na rzecz ograniczania zjawisk społecznie niekorzystnych, było powołanie Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „MARATON” w Głogowie.

Wolą fundatorów ustanowiono zakres oddziaływania Fundacji na rzecz społeczności w rozumieniu „zasady pomocniczości” działań nie nastawionych na zysk, a w szczególności: upowszechnienia wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie uzależnienia od środków zmieniających świadomość, czynna profilaktyka wśród dzieci i młodzieży promująca zdrowy styl życia – poprzez działania
upowszechniające imprezy środowiskowe w terenie, świetlice środowiskowe, et., etc. prowadzenie placówek i programów w zakresie resocjalizacji i rehabilitacji dla osób, które maja lub miały kontakt z narkotykami, pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, psychoprofilaktyczna, prawna i socjalna na rzecz środowiska
i grup odniesienia, które borykają się z problemami natury osobistej /społecznej. Obecnie działamy na terenie całego kraju- współpracując z wieloma podmiotami i instytucjami środowisk lokalnych: gminnych /powiatowych /miejskich – dzielnicowych.