Wobec takiej sytuacji swoistym wyzwaniem dla osób skupionych wokół działań na rzecz ograniczania zjawisk niekorzystnych było powołanie Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „MARATON” w Głogowie. Wolą fundatorów ustanowiono zakres oddziaływania Fundacji na rzecz społeczności w rozumieniu „zasady pomocniczości” działań nie nastawionych na zysk, a w szczególności:

 • upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie uzależnienia od środków zmieniających świadomość,
 • realizacji szeroko pojętej prozdrowotnej profilaktyki czynnej wśród dzieci i młodzieży,
 • wprowadzanie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych w zakresie zapobiegania HIV/AIDS,
 • prowadzenie placówek rehabilitacyjnych /w rozumieniu realizacji procesu terapeutycznego/ dla osób: eksperymentujących, używających jak też nadużywających środków zmieniających świadomość, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie programu postrehabilitacyjnego dla osób, które ukończyły proces resocjalizacji w ośrodkach lecznictwa otwartego /w rozumieniu wsparcia psychologicznego, zajęć terapeutycznych w pracowniach terapii zajęciowej, nauki zawodu, prac sezonowych – zieleni miejskiej etc./,
 • pomocy socjalnej dla rodziców i rodzin osób uzależnionych, bezdomnych, niedostosowanych społecznie,
 • pomocy prawnej, medycznej /w zakresie uzależnień i skutków ujemnych zdrowotnie – między innymi objawów wirusa HIV/,
 • pomocy prawnej, psychologicznej i terapeutycznej dla osób, wobec których stosowano przemoc fizyczną i psychiczną, jak również wsparcie prawne, psychologiczne i terapeutyczne dla ich najbliższych,
 • edukacji społeczności lokalnych w zakresie aktualnych przepisów prawnych /w rozumieniu rozwiązywania problematyki zjawisk patologicznych/, nowości „sceny narkotycznej”, budowania systemów sieci lokalnych, „ruchów samopomocowych”, interdyscyplinarnych umiejętności tworzenia „wspólnoty interesów” pomiędzy władzą samorządową, państwową a organizacjami pozarządowymi,
 • organizowaniem imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia,
 • organizowaniem konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń tematycznych, obozów terapeutycznych / dla dzieci, młodzieży i dorosłych/,
 • gromadzeniem środków finansowych na rzecz zapobiegania zjawisk niekorzystnych społecznie – pochodzących z darowizn oraz działalności gospodarczej/.

 

3. CZYM MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ

 

W ciągu istnienia ośmiu lat Fundacji „MARATON” w Głogowie udało nam się skupić wokół siebie osoby, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, a idea niesienia pomocy jest celem nadrzędnym.

W zamian umożliwiono im rozwijanie się intelektualne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności „warsztatu pracy” – wszystko po to, aby móc skuteczniej i efektywniej realizować założenia programowe na rzecz środowiska społeczności lokalnej.

 

Ponadto możemy się pochwalić:

 

1/ Realizacją różnorodnych programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie:

 • uwrażliwienia ich na otaczającą rzeczywistość, komunikacji międzyludzkiej, tolerancji i poszanowania drugiego człowieka,
 • zachowań asertywnych, kreowania prozdrowotnych postaw wśród rówieśników,
 • wyrażania swoich myśli i uczuć wobec drugiego człowieka w taki sposób, aby nie naruszać jego godności, nie okazywać im agresji
 • pokazywania alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu kreując prozdrowotny styl życia bez środków zmieniających ich świadomość,

 

2/ Realizacją różnorodnych programów edukacyjnych oraz szkoleniowych na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie:

 • przyswojenia podstawowych umiejętności psychologicznych pozwalających funkcjonować w trudnych sytuacjach życiowych,
 • nabycia podstawowych umiejętności formułowania swoich potrzeb wobec najbliższych bez okazywania zbędnych emocji,
 • tworzenia enklaw „liderującej” młodzieży w środowiskach rówieśniczych: szkolnych i poza szkolnych, tzw. „grup młodzieżowych” – wyłaniając spośród nich osoby do miana „lidera” promocji zdrowia,
 • ćwiczenia podstawowych technik asertywnego zachowania się w zakresie stanowienia i obrony swoich praw: odmawiania, żądania, wyrażania opinii i uczuć zarówno negatywnych jak i pozytywnych,

 

3/ Realizacją różnorodnych programów edukacyjnych i szkoleniowych na rzecz środowiska: pedagogów szkolnych i nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w zakresie:

 • rozpoznania aktualnej „sceny narkotycznej” w Polsce, jej skutków społecznych i aktualnej „mody brania” wśród dzieci i młodzieży,
 • umiejętności rozpoznawania objawów: eskperymentowania, używania i nadużywania wśród uczniów środków zmieniających świadomość,
 • pokazania różnorodnych form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w kontekście rozwojowo-edukacyjnym promującym zdrowy styl życia w ramach autorskiego programu,

 

4/ Realizacją zadań profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz rodziców dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie:

 • wzmacniania kompetencji wychowawczych rodziców – „dysfunkcja czy problemy wychowawcze”,
 • rozpoznawania objawów eksperymentowania, używania oraz nadużywania środków zmieniających świadomość w środowisku i rodzinie,
 • radzenia sobie z problematyką narkotyku w rodzinie – wydarzenie i co dalej? – gdzie szukać pomocy,

 

5/ Realizacją programu terapeutycznego w ramach wczesnej terapii dla dzieci i młodzieży /w przedziale wiekowym 8 – 20 lat/ w zakresie:

 • utworzenia na bazie pomieszczeń przy ul.Sikorskiego 13 placówki rehabilitacyjnej dla osób poszukujących swojego miejsca w życiu /mających problemy związane z dojrzewaniem, akceptacją w grupie i rodzinie, eksperymentujących i używających środki zmieniające świadomość/,
 • realizacji zadań programowych terapii wspierającej proces oddziaływania psychologicznego na osoby, które borykają się z problemem zaburzeń o charakterze neurotycznym i depresyjnym,

 

6/ Realizacją programu terapeutycznego wspierającego proces resocjalizacji / dziecka/ ukierunkowany na rodzinę w zakresie:

 • wyciszenia emocji „rodzinnych” z uwagi na fakt „ujawnienia się problematyki dysfunkcyjności w rodzinie”,
 • pogłębianie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia oraz współuzależnienia w rodzinie,
 • poprawy funkcjonowania osobistego w obszarze problematyki uzależnienia w rodzinie i środowisku,

 

7/ Realizacją programu na rzecz osób pokrzywdzonych z uwagi na przemoc w rodzinie, w zakresie:

 • poradnictwa prawno-medycznego w ramach telefonu zaufania „Niebieska Linia”,
 • wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w ramach terapii indywidualnej,

 

8/ Realizacją programu na rzecz osób bezdomnych, dysfunkcyjnych, społecznie nieprzystosowanych w zakresie:

 • utworzenie placówki przy ul.Spadzistej 13 na prawach domu hostelowego /dla 11 pesjonariuszy/,
 • wdrożenia programu terapeutycznego dla pensjonariuszy /wsparcie psychologiczne, opieka sanitarna i medyczna/,
 • terapii wspierającej dla „neofitów” – osób które powróciły na teren miasta Głogowa,

 

9/ Realizacją zadań z zakresu organizacji konferencji, seminariów naukowych, festynów promocji zdrowia oraz szkoleń dla profesjonalistów w określonych obszarach tematycznych:

 • ograniczania zjawiska narkomanii w kontekście nowych /doświadczeń/ rozwiązań krajowych i międzynarodowych „Światowego Dnia Zapobiegania Narkomanii” oraz „Międzynarodowego Dnia AIDS”,
 • promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży,
 • spotkań społeczności terapeutycznych /profesjonalistów/ krajowych i zagranicznych,
 • treningów terapeutycznych dla profesjonalistów krajowych i zagranicznych,
 • treningów warsztatowych dla psychologów, oficerów i kadry MON,
 • rozpoznania zjawiska narkomanii w środowiskach lokalnych, współpracy na poziomie: organizacje pozarządowe, a organy administracji państwowej w rozumieniu działań Policji Państwowej,

 

Kto nam zaufał powierzając różne zadania:

 • Biuro ds. Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej,
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej,
 • Ministerstwo Obrony Narodowej,
 • Główna Komenda Policji,
 • Wojewódzki Zespół Opieki Społecznej,
 • Pełnomocnik Rządu ds. Kobiet i Rodziny,
 • Urząd Miasta w Głogowie.

 

Z kim współpracujemy:

 • Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
  /Zarządem Głównym Towarzystwa i Oddziałem Wojewódzkim w Głogowie/,
 • Polskim Towarzystwem Psychologicznym,
 • Polską Fundacją „Res Humanae”,
 • Polskim Stowarzyszeniem Profesjonalistów „Wspólna”,
 • Stowarzyszeniem Na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych,
 • Europejską Federacją Społeczności Terapeutycznej – EFTC,
 • Federacją Społeczności Terapeutycznych Europy Centralnej i Wschodniej – FTCCEE,
 • Światową Federacją Społeczności Terapeutycznych – WFTC.

 

Reasumując powyższe /retroskopię 18 lat działalności/ uznać możemy, iż wysiłek wielu osób zaowocował wynikami wymiernymi choćby w liczbach bezwzględnych co do udzielonych porad i interwencji: kilkaset osób /z terenu całego kraju/ skorzystało z pomocy bezpośredniej, kilkaset osób skorzystało z prowadzonych zajęć terapeutycznych /wspierających, motywujących i wyciszających emocje/.

 

Oddziaływania pośrednie w zakresie profilaktyki objęły kilku tysięczną rzeszę mieszkańców całego kraju, w szczególności województwa dolnośląskiego. Zakres oddziaływania, formy i metody prowadzonych szkoleń znalazły uznanie u ponad dwóch tysięcy słuchaczy.

 

Profesjonalizm, sumienność i rzetelność w sposobie organizacji i przebiegu konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń i warsztatów dostrzegli uczestnicy krajowi i zagraniczni w dwudziestu sześciu przypadkach.

 

Dzisiaj już wiemy, że ów dorobek znalazł uznanie w wielu instytucjach i organach adminisytracji państwowej – dowodem czego jest powierzenie nam od stycznia 1999 roku zadania o znaczeniu krajowym. Mianowicie wytypowano naszą placówkę do ubiegania się o miano ‘CENTRUM KOMPETENCYJNEGO’ działającego na rzecz przede wszystkim środowiska lokalnego, a jednocześnie mogącego służyć swoim doświadczeniem innym placówkom o podobnym charakterze oddziaływania w kraju.

 

Uznajemy, iż owa propozycja jest swoistym wyzwaniem nie tylko dla nas Fundatorów oraz realizatorów poszczególnych zadań programowych, ale także dla obecnych władz samorządowych: gminnych, miejskich i powiatowych. Na pytanie czy jesteśmy przygotowani i na ile kompetentni jako zespół – odpowiedź brzmi TAK – pod jednym warunkiem, jeżeli wspólnie zechcemy tworzyć postawy współpracy na rzecz środowiska miasta, województwa i kraju