§ 1
1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii ,,Maraton”.
2. Fundacja została ustanowiona z woli fundatorów aktem notarialnym z dniem 6 grudnia 1990 roku Nr rejestru Państwowego Biura Notarialnego w Głogowie
Rep. ,,A” Nr 5560 / 90.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.

4. Wyłączna działalność Fundacji skupia się na pomocy dla osób wykluczonych społecznie tj. wyodrębnionych ze względu na szczególną trudną sytuację
życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
§ 2
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polski i za granicą – zgodnie z przepisami prawa i niniejszego statutu.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa
§ 4
Czas trwania fundacji jest nieoznaczony
§ 5

 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej

§6
1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Do celów bankowych Fundacja używa pieczęci podłużnej.
§ 7
Celami Fundacji są:-
1. Gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz zapobiegania patologiom społecznym, w tym narkomanii i alkoholizmu,
2. Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych w zakresie walki z patologiami społecznymi,
3. Działalność na rzecz zwiększania poziomu świadomości i wiedzy o narkotykach i negatywnych skutkach działania środków zmieniających
świadomość i negatywnych skutkach ich działania w szczególności w środowiskach młodzieży szkolnej,
4. Działalność edukacyjna w środowiskach zagrożonych patologiami społecznym,
5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
6. Działalność profilaktyczna na rzecz podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych,
7. Prowadzenie działalności pożytku publicznego.

§8
Cele określone w § 7 statutu Fundacja realizuje poprzez:-
1. Tworzenie miejsc pracy dla osób uzależnionych, niepełnosprawnych i ich rodzin,
2. Pomoc socjalna dla osób uzależnionych, niepełnosprawnych i ich rodzin,
3. Przyuczanie do zawody,
4. Tworzenie jednostek terenowych, filii dla realizacji zadań;
a/ prowadzeni domów pomocy doraźnej,
b/prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych,
c/prowadzenie ośrodków resocjalizacji,
d/tworzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
e/prowadzenie świetlic i innych form pomocy doraźnej,
f/prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych i pracy pozaszkolnej,
g/ochrony i promocji zdrowia,
h/promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
i/nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
j/krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
k/porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
l/upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
m/działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§9
Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić bezpośrednio bądź przy pomocy wyodrębnionych jednostek organizacyjnych bądź w formie udziału
w spółkach.
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, ruchomości, nieruchomości nabyte przez
Fundację oraz wszelkie środki finansowe,
2. Fundusz w jaki Fundatorzy wyposażyli Fundację wynosi 800,00 zł po denominacji,
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:-
• Darowizn, zapisów, spadków krajowych i zagranicznych,
• Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
• Odsetek od depozytów bankowych w tym także określonych w ustępie 2 tego paragrafu,
• Dochodów z działalności gospodarczej,
• Dotacji z budżetu państwa,
• Dotacji samorządowych,
• Dotacji i subwencji osób fizycznych i prawnych w tym osób zagranicznych.

4. Fundacja nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracownikóworaz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi”,
5. Fundacja nie przekazuje majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
6. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
§ 11
1. Zakres działalności gospodarczej określa załącznik do statutu Fundacji.
2. Prowadzenie przez Fundację innej działalności gospodarczej niż określona w ust.1 może mieć miejsce po uprzednim uzyskaniu zezwolenia
przewidzianego w obowiązujących przepisach,
3. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 12
Organem Fundacji jest :-
Zarząd Fundacji.
Kolegialny organ kontrolny ,,Rada Działalności Fundacji”

§13
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób powołanych przez fundatorów. Prezesa Zarządu powołują fundatorzy. Fundatorzy zachowują prawo do
dokonywania zmian w składzie Zarządu z własnej inicjatywy.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Zarząd kieruje również działalnością gospodarcza Fundacji.
4. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji innych organów.
5. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:-
• Uchwalanie rocznych planów Fundacji,
• Przyjmowanie rocznych bilansów,
• Uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i innych niezbędnych regulaminów Fundacji,
• Podejmowanie decyzji w sprawach działalności gospodarczej.
6. Funkcje członków Zarządu z wyjątkiem członków urzędujących nie są wynagradzane.
7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji
8.
Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składa jeden członek Zarządu. Określenie woli w zakresie zwykłego zarządu jak wyżej.
9. W celu realizacji zadań Fundacji określonych w § 7 Statutu , a realizowane poprzez działania określone w § 8 Statutu , Zarząd upoważnia do zaciągania
zobowiązań, podpisywania umów i porozumień ( z wyjątkiem zobowiązań wynikających § 11 Statutu) jednoosobowo Prezesa Fundacji.
10. Zarząd co roku do dnia 31 marca przedkłada fundatorom sprawozdanie z działalności Fundacji.

11. Do oceny podejmowanych przez fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać poszczególnych specjalistów oraz ich zespoły i zlecać im
wykonanie odpowiednich opracowań
§ 13a
1. Rada Działalności Fundacji jest organem niezależnym od Zarządu Fundacji.
2. Rada Działalności Fundacji nie podlega Zarządowi Fundacji w zakresie wykonywania nadzoru i kontroli wewnętrznej.
3. Do zadań Rady należy:-
a. Uchwalanie jej regulaminu,
b. Opiniowanie przedstawionych przez Zarząd programów działania Fundacji,
c. Opiniowanie rocznego planu rzeczowo – finansowego Fundacji,
d. Inspirowanie kierunków działania Fundacji,
e. Wyrażanie opini w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
f. Wykonywania kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji niezależnie od organu zarządzającego,
g. Kadencja rady Działalności Fundacji trwa 3 lata,
h. W skład rady Działalności Fundacji wchodzi 3 przedstawicieli w tym;
1- przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego na terenie którym działa
Fundacja,
1 – przedstawiciel desygnowany przez fundatorów nie będący członkiem
organu zarządzającego ani pozostający z nim w stosunku pokrewieństwa,
podległości z tytułu zatrudnienia,

1- Osoba desygnowana przez zarząd Fundacji nie związana z Fundacją, jednakże ze względu na posiadaną wiedzę i kwalifikacje jest niezbędna do
realizacji zadań Rady Działalności Fundacji,
4. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa w winy umyślnej.
5. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie nie wyższe niż określone w art. 8 pkt. 8 Ustawy z
dnia 03 3. 2001 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, kwotę ustalają Fundatorzy.
6. Członków Rady Działalności Fundacji powołują Fundatorzy.
§ 14
Zmian statutu i celów Fundacji mogą dokonywać Fundatorzy. Zmiana statutu i celów Fundacji następuje w trybie przewidzianym dla uchwalania Statutu.
§ 15
Fundacja może ulec likwidacji decyzją Fundatorów.
§ 16
W razie likwidacji Fundacji majątek trwały pozostały po przeprowadzeniu likwidacji oraz pozostałe środki finansowe przeznacza się na pomoc socjalną dla
rodzin narkomanów.
§ 17
O podjęciu uchwały w sprawie likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra nadzorującego Fundację.