Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej – www.men.gov.pl

FIO – www.pozytek.gov.pl

NGO – www.ngo.pl

Urząd Dzielnicy Warszawa Wola – www.wola.waw.pl

Urząd Województwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – www.kbpn.gov.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji – www.ore.edu.pl

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – www.parpa.pl