1.Nazwa zadania: „Inicjowanie programów przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanych na tworzenie środowisk liderów młodzieżowych, działających w zakresie promocji zdrowia, wolontariatu, upowszechniania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.”.

Tytuł zadania: „Rówieśnicza edukacja prozdrowotna LIDER”

Umowa nr: 16/2014 z 29.05.2014 r.


2. Nazwa zadania: „Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

Tytuł zadania: „Obóz socjoterapeutyczny”

Umowa nr: 8/2014 z 27.05.2014 r.