Nazwa zadania: „Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji
pn.: „Na wakacje po uśmiech” .

Tytuł zadania: „BIESZCZADY 2017”

Umowa nr: 64/139/17 z 20.07.2017 r.