INFORMACJA  O  MOŻLIWOŚCI  ZDOBYCIA  UPRAWNIENIA  DO  PROWADZENIA WARSZTATÓW  W  ZAKRESIE ,,EDUKACJI RODZICÓW I ICH DZIECI

– NA  PODSTAWIE  MATERIAŁU  MULTIMEDIALNEGO

,,Program Wzmacniania Rodziny 10 –14”

Jeżeli jesteś nauczycielem; zawodu / przedmiotu, pedagogiem, psychologiem, wychowawcą, kuratorem sądowym, terapeutą uzależnień, etc. – pracujesz bądź współpracujesz z młodzieżą i ich rodzicami na różnych poziomach kontaktu interpersonalnego, to proponujemy  profesjonalne szkolenie, które pozwoli Ci uzyskać uprawnienia do posługiwania się wspomnianym materiałem!

I. NIEZBĘDNE   INFORMACJE   O   PROGRAMIE !

1. DO KOGO ADRESOWANY JEST PROGRAM W TREŚCI MERYTORYCZNEJ ?

¨ ,,Program Wzmacniania Rodziny – Miłość i Granice”  zawiera esencję metod i form przyjętych w procesie edukacyjno – korekcyjnym na rzecz rodzin, gdzie rodzice w pełni biorą odpowiedzialność za los i wychowanie swojego potomstwa.

Bez względu na obecne: zaistniałe /istniejące/ lub i też nie, problemy; wychowawcze, w komunikacji interpersonalnej, ryzykownych zachowaniach, itp. zachowania utrudniające dobre relacje na poziomie rodzic/rodzice/rodzina. Nie ma ograniczeń wiekowych dla rodziców – jedynie dziecko biorące udział  w zajęciach powinno być w wieku min. 10 lat max. 14 lat.

2.  CEL NADRZĘDNY  I JEGO PRZESŁANIE

¨ Celem nadrzędnym programu jest przygotowanie zarówno rodziców, jak i ich dzieci do pozyskania umiejętności praktycznych, które niewątpliwie wzmacniają i wspierają zarówno postawę prorodzinną jak i  prozdrowotną. Przepracowanie całości materiału w kolejnych sesjach (wspólnie rodzica i dziecka) pozwoli na dogłębne zrozumienie zasad i norm współżycia w rodzinie  przy zachowaniu poszanowania godności i potrzeb każdego członka rodziny na miarę możliwości i uwarunkowań społecznych.

3.  CZYM DYSPONUJE  (JAKIM NARZĘDZIEM)  REALIZATOR PROGRAMU

JAKO PROWADZĄCY WARSZTAT ?

¨ Materiał dydaktyczny do zajęć warsztatowych to w języku polskim:- podręcznik w wersji papierowej wraz z materiałem filmowym w wersji DVD, który pozwala krok po kroku na kolejnych sesjach z rodzicami i ich dziećmi  poznać mechanizmy, metody i formy rozwiązywania problemów na przykładach typowych sytuacji: rodzinnych, towarzyskich, które mają miejsce w potocznym życiu zarówno na poziomie rodziny, szkoły, jak i środowiska rówieśniczego.

4. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

¨ Realizacja programu to metoda warsztatowa, która przebiega w procesie grupowym (max. 12 rodzin)  poprzez zajęcia raz w tygodniu z rodzicem i jego dzieckiem w ciągu 2 –godzin zegarowych [z tym, że pierwszą godzinę zajęć prowadzi się oddzielnie z rodzicami i z dziećmi –  w dwóch niezależnych grupach, a drugą godzinę wspólnie – rodzice i ich dzieci]. Ogółem program zakłada   7 –sesji podstawowych oraz dodatkowo 4 – przypominające po okresie min. 3 – miesięcy                od zakończenia sesji podstawowych. Zajęcia warsztatowe prowadzą 3 – osoby z uprawnieniami [uzyskanymi w trakcie szkolenia] – w pierwszej godzinie zajęć 2-osoby z  grupą dzieci i 1- osoba      z rodzicami, a w drugiej godzinie zajęć (wspólnej; dzieci i rodzice) wszyscy  3- realizatorzy.

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem uprawnień pozwalających na prowadzenie zajęć warsztatowych z rodzicami i ich dziećmi na podstawie materiału:

,,Program Wzmacniania Rodziny 10 – 14   Miłość i Granice”

przystąp do szkolenia, które umożliwi Ci zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

II.   NIEZBĘDNE   INFORMACJE   O   SZKOLENIU !

1.         KTO  ORGANIZUJE  SZKOLENIE ?

¨ Ośrodek Szkoleniowy MARATON przy Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „MARATON” ul. Elektoralna 26 00-8932 Warszawa o zasięgu ogólnokrajowym – na podstawie uprawnienia Zaświadczenie Nr 26 / K / 12 wydanego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)  oraz na podstawie upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy nr GP-0052/1413/2011 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

2. MATERIAŁ  ŹRÓDŁOWY PROGRAMU I  JEGO REKOMENDACJA

¨ Program jest polską adaptacją na licencji Uniwersytetu Nauki i Technologii Stanu Iowa, Department of Human Developement and Family Studiem. Autorem programu jest prof. Virginia Molgaard, która w roku 2008  w trakcie szkolenia trenerów niniejszego programu certyfikowała m. in. osoby będące wykładowcami przedmiotowego szkolenia. Materiał został stworzony dzięki współpracy z prof. Davidem Foxcroftem z Uniwersytetu Oxford Brookes, który koordynuje prace związane z adaptacją i ewaluacją programu SFP 10-14 w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich. Patronat merytoryczny sprawuje Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

3. KTO MOŻE PRZYSTAPIĆ DO SZKOLENIA – NA JAKICH ZASADACH ?

¨ Każdy potencjalny uczestnik posiadający wykształcenie pełne wyższe humanistyczne, pedagogiczne, psychologiczne – mający potrzebę doskonalenia warsztatu pracy z rodziną i ich dzieckiem z uwagi na charakter pracy zawodowej, społecznej. Z uwagi na specyfikę programu w szkoleniu mogą wziąć udział tylko zespoły trzyosobowe. Należy skontaktować się z koordynatorem programu i zgłosić chęć udziału w warsztatach. Przewiduje się możliwość ,,organizacji grupy środowiskowej” w danej miejscowości przez samych zainteresowanych bądź podmiot lub instytucje administracji samorządowo – terytorialnej, państwowej.

4. MIEJSCE DOCELOWE SZKOLENIA  LUB  W ŚRODOWISKU LOKALNYM – KRYTERIA

¨ Miejscem docelowym szkolenia jest placówki  Poradnia Profilaktyki Środowiskowej ,,MARATON w Warszawie ul. Elektoralna 26. Koordynator programu – Pani Grażyna Piotrkowska (grazynamaraton@o2.pl, tel. 603 703 321). Ponadto w przypadku ,,organizacji grup środowiskowych” w innej miejscowości przez wspomnianych zainteresowanych lub podmioty – po uzgodnieniu jak powyżej z koordynatorem programu.

5.  ZAKRES MERYTORYCZNO – ORGANIZACYJNY ORAZ KOSZT SZKOLENIA

¨ Szkolenie prowadzą 2 – osoby (certyfikowane) w trakcie  3 – dni w ciągu tygodnia na łączną ilość   24 godzin.  W zależności od dyspozycyjności uczestników szkolenia – warsztaty mogą odbyć się   zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy m. in. sobota/niedziela. Organizator zapewnia: dokument uprawniający do prowadzenia warsztatów  ,,ZAŚWIADCZENIE  Nr” (patrz pkt.1), pakiet materiałów w postaci ,,Podręcznika i płyt DVD” do zajęć warsztatowych oraz ulotki i plakaty promujące program wśród odbiorców. Koszt jednostkowy [od osoby] 1.450,0 zł wraz ze wspomnianym  pakietem – w przypadku udziału w siedzibie organizatora. Poza siedzibą – koszt jednostkowy [od osoby] wynosi 1.600,0 zł.

6. JAK  I KIEDY NALEŻY REGULOWAĆ NALEŻNOŚĆ ZA SZKOLENIE ?

¨ Po zakwalifikowaniu się na szkolenie [najpóźniej na 7- dni przed jego rozpoczęciem] przelewem na numer konta:

Bank Zachodni WBK II/O Głogów     11 10 90 21 12 0000 0005 5210 2704