Nasz dorobek to doświadczenie, które może służyć tobie !!
W ciągu dwudziestu lat istnienia Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „MARATON” – udało nam się skupić wokół siebie osoby, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, a idea niesienia pomocy jest celem nadrzędnym.
W zamian umożliwiono im rozwijanie się intelektualne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności „warsztatu pracy” – wszystko po to, aby móc skuteczniej i efektywniej realizować założenia programowe na rzecz środowiska społeczności lokalnej.

ZAKRES OFERTOWY
1/ Realizacja różnorodnych programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie:
uwrażliwienia ich na otaczającą rzeczywistość, komunikacji międzyludzkiej, tolerancji i poszanowania drugiego człowieka,
zachowań asertywnych, kreowania prozdrowotnych postaw wśród rówieśników,
wyrażania swoich myśli i uczuć wobec drugiego człowieka w taki sposób, aby nie naruszać jego godności, nie okazywać im agresji
pokazywania alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu kreując prozdrowotny styl życia bez środków zmieniających ich świadomość,

2/ Realizacja różnorodnych programów edukacyjnych oraz szkoleniowych na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie:
przyswojenia podstawowych umiejętności psychologicznych pozwalających funkcjonować w trudnych sytuacjach życiowych,
nabycia podstawowych umiejętności formułowania swoich potrzeb wobec najbliższych bez okazywania zbędnych emocji,
tworzenia enklaw „liderującej” młodzieży w środowiskach rówieśniczych: szkolnych i poza szkolnych, tzw. „grup młodzieżowych” – wyłaniając spośród nich osoby do miana
„lidera” promocji zdrowia,
ćwiczenia podstawowych technik asertywnego zachowania się w zakresie stanowienia i obrony swoich praw: odmawiania, żądania, wyrażania opinii i uczuć zarówno
negatywnych jak i pozytywnych,

3/ Realizacja różnorodnych programów edukacyjnych i szkoleniowych na rzecz środowiska: pedagogów szkolnych i nauczycieli szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych w zakresie:
rozpoznania aktualnej „sceny narkotycznej” w Polsce, jej skutków społecznych i aktualnej „mody brania” wśród dzieci i młodzieży,
umiejętności rozpoznawania objawów: eskperymentowania, używania i nadużywania wśród uczniów środków zmieniających świadomość,
pokazania różnorodnych form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w kontekście rozwojowo-edukacyjnym promującym zdrowy styl życia w ramach autorskiego programu,

4/ Realizacja zadań profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz rodziców dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie:
wzmacniania kompetencji wychowawczych rodziców – „dysfunkcja czy problemy wychowawcze”,
rozpoznawania objawów eksperymentowania, używania oraz nadużywania środków zmieniających świadomość w środowisku i rodzinie,
radzenia sobie z problematyką narkotyku w rodzinie – wydarzenie i co dalej? – gdzie szukać pomocy,

5/ Realizacją programu terapeutycznego w ramach wczesnej terapii dla dzieci i młodzieży /w przedziale wiekowym 12– 20 lat/ w zakresie:
utworzenia na bazie pomieszczeń przy ul. Elektoralnej 26 placówki rehabilitacyjnej dla osób poszukujących swojego miejsca w życiu /mających problemy związane
z dojrzewaniem, akceptacją w grupie i rodzinie, eksperymentujących i używających środki zmieniające świadomość/,
realizacji zadań programowych terapii wspierającej proces oddziaływania psychologicznego na osoby, które borykają się z problemem zaburzeń o charakterze neurotycznym
i depresyjnym,

6/ Realizacja programu terapeutycznego wspierającego proces resocjalizacji / dziecka/ ukierunkowany na rodzinę w zakresie:
wyciszenia emocji „rodzinnych” z uwagi na fakt „ujawnienia się problematyki dysfunkcyjności w rodzinie”,
pogłębianie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia oraz współuzależnienia w rodzinie,
poprawy funkcjonowania osobistego w obszarze problematyki uzależnienia w rodzinie i środowisku,

7/ Realizacją programu na rzecz osób pokrzywdzonych z uwagi na przemoc w rodzinie, w zakresie:
poradnictwa prawno-medycznego w ramach telefonu zaufania „Niebieska Linia”,
wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w ramach terapii indywidualnej,

8/ Realizacja zadań z zakresu organizacji konferencji, seminariów naukowych, festynów promocji zdrowia oraz szkoleń dla profesjonalistów w określonych obszarach tematycznych: ograniczania zjawiska narkomanii w kontekście nowych /doświadczeń/ rozwiązań krajowych i międzynarodowych „Światowego Dnia Zapobiegania Narkomanii” oraz „Międzynarodowego Dnia AIDS”, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży,
spotkań społeczności terapeutycznych /profesjonalistów/ krajowych i zagranicznych, treningów terapeutycznych dla profesjonalistów krajowych i zagranicznych, treningów warsztatowych dla psychologów, oficerów i kadry MON, rozpoznania zjawiska narkomanii w środowiskach lokalnych, współpracy na poziomie: organizacje pozarządowe, a organy administracji państwowej w rozumieniu działań Policji Państwowej,