[ Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego ]

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz. U. Z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz. U. Nr 50, poz. 529/

1) Dane o fundacji:

Nazwa fundacji: Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii ,,MARATON”

  • Siedziba , adres:- 67 – 200 Głogów ul. Mieszka I Nr 11
  • Data wpisu w Krajowy rejestr Sądowy:- 20. 06. 1991 rok
  • Numer księgi rejestracyjnej:- RF 1382
  • Numer:- KRS 0000096357
  • Numer:- REGON 390006279

Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym:

(1) JANUSZ ZIMAK – PREZES, zamieszkały;- Warszawa, ul Jana Pawła II Nr 27 / 67

(2) HENRYK BIENIOWSKI – V- ce PREZES , zamieszkały:- Warszawa, ul. Stalowa Nr 1 / 32

Cele statutowe fundacji:

(1) Gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz zapobiegania patologiom społecznym , w tym narkomanii i alkoholizmu,

(2) Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych w zakresie walki z patologiami społecznymi,

(3) Działalność na rzecz zwiększenia poziomu świadomości i wiedzy o narkotykach i negatywnych skutkach działania środków zmieniających świadomość i negatywnych skutkach ich działania w szczególności w środowiskach młodzieży szkolnej,

(4) Działalność edukacyjna w środowiskach zagrożonych patologiami społecznymi,

(5) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

(6) Działalność profilaktyczna na rzecz podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych,

(7) Prowadzenie działalności pożytku publicznego.

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

zasady /formy:

Fundacja jest organizacją pozarządową pożytku publicznego działająca na terenie kraju poprzez swoje struktury terenowe zwane ,,poradniami” lub ,,klubami”. W tym rozumieniu – na terenie miasta Głogowa przy ul. Mieszka I ,Nr 11 funkcjonuje:- ,,Centrum Kompetencyjne ,,INTERWENCYJNO – PROFILAKTYCZNY OŚRODEK WCZESNEJ TERAPII MARATON” oraz przy ul. Spadziste 3, HOSTEL – PRZYSTAŃ.

Na terenie miasta stołecznego Warszawy funkcjonują:- przy ul. Elektoralnej 26; ,,PORADNIA PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ MARATON”, przy ul. Dunikowskiego 4 ,,PORADNIA PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ MARATON’’ przy ul. Raabego Nr 2 ,,MŁODZIEŻOWY KLUB INICJATYW TWÓRCZYCH” , przy ul. Bohaterów Warszawy Nr 47 ,,KLUB MŁODZIEŻOWY’’

Fundacja realizuje swoje cele statutowe zgodnie z zasada równopartnerstwa wypracowanego z podmiotami i instytucjami publiczno – społecznymi na rzecz i potrzeb społeczeństwa i społeczności lokalnych. Zakres ofertowy działań nie ogranicza dostępności względem :- płci /rasy/ upodobań i preferencji seksualnych/ przynależności religijnej/ grup społecznych/etc./etc. Wszelkie działania są bezpłatne z zachowaniem obowiązujących przepisów o zachowaniu danych osobowych /rodzaju problemów/dysfunkcji. Przedmiotowe placówki są czynne / dostępne w dniach i godzinach zgodnie z harmonogramem ich funkcjonowania. Każda placówka jest nadzorowana przez Kierownika / koordynatora, a całość nadzoruje od strony finansowej Główna księgowa oraz merytorycznej – Prezes. Organem fundacji jest Zarząd Fundacji oraz kolegialny organ kontrolny ,,Rada Działalności Fundacji”.

 

zakres działalności statutowej /realizacja celów statutowych:

Działalność statutowa obejmuje przede wszystkim dwa zasadnicze obszary pomocniczości

to jest:- w zakresie ,,zdrowia psychofizycznego” i ,,polityki społecznej”. Charakterystyczne działania na rzecz Zdrowia psychofizycznego to przede wszystkim profilaktyka I / II / III rzędowa , ukierunkowana na dorosłych /dzieci /młodzież. W zakresie działań ukierunkowanych na profilaktykę I –rzędową jest szeroko rozumiana edukacja prospołeczna w obszarze samoświadomości o istniejących możliwościach poprawy stanu rzeczy, zwrócenia uwagi na te fragmenty życia społecznego, które skutkują lub mogą skutkować zarówno ,,pogorszeniem ja i poprawą” ich funkcjonowania w życiu osobistym /rodzinnym /partnerskim/społecznym. Metody i formy sprawcze [fundacji] w tym zakresie to bezpośrednie uczestnictwo w przedsięwzięciach mających m. In. charakter ; szkoleń /warsztatów/ sympozja/ konferencje / festyny – na rzecz społeczności lokalnych miasta /dzielnicy/ gminy. Działania natomiast w obszarze profilaktyki II –rzędowej są specyficzne i ukierunkowane na ,,grupy odniesienia” w środowisku miejski /dzielnicowym/gminnym – charakteryzujące się rozlicznymi problemami osobisto/społecznymi z uwagi na; dysfunkcje wychowawcze rodziców, ryzykowne zachowania dzieci, nałogi, agresje, kryminogenne funkcjonowanie w środowisku –zarówno dorosłych jak i młodzieży, wykluczenie społeczne, etc. etc. Stąd też [fundacja] w swojej metodologii i formie sprawczej dla tych grup problemowych oferuje działania mające charakter korekcyjno – edukacyjne m. in. poprzez: zajęcia terapeutyczne –indywidualne i grupowe, socjoterapeutyczne, zgrupowania i obozy – dla dzieci i młodzieży grup ryzyka, warsztaty i szkolenia przysposobienia zawodowego, treningi interdyscyplinarne et., etc.

Poziom działalności w obszarze profilaktyki III – rzędowej sprowadza się do podstawowej opieka zdrowotnej poprzez; poradnictwo / konsultacje / diagnostykę, oraz specjalistycznej poprzez; terapię indywidualną i grupową. Odbiorcami przedmiotowych działań są osoby, które w znaczącym stopniu [w odczuciu własnym i społecznym] nie radzą sobie z problemem /problemami i tym samym stanowią ową problemową grupę odniesienia w potrzebie, wobec której należy stworzyć ów szczególny rodzaj oferty. Usługi w tym zakresie [jak powyżej] na rzecz potrzebujących w środowiskach lokalnych, są wyznacznikiem skali problemów osobistych i społecznych poprzez ilość odbiorców i ich rodzaj problemu, niezależnie od statusu społecznego.

Charakterystyczne działania na rzecz ,,polityki społecznej” to:- ,,organizacja obozów i zgrupowań letnich” dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych / wykluczonych /patologicznych, szkolenia motywacyjne /zawodowe /kwalifikacyjne dla młodzieży i dorosłych w obszarze wsparcia wejścia lub powrotu na rynek pracy.

opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:

Wobec powyższego realizacja zadań w bezpośredniej działalności merytorycznej przedstawia się następująco:

Lp.

NAZWA ZADANIA / PROGRAMU

Numer Umowy

[z dnia/roku]

Zlecający

[pełna nazwa]

Na kwotę

(ogólną)

1.

Prowadzenie działań psychologiczni-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

PS/001/B/2006/5317

z dnia 29.11.2006

(umowa wieloletnia)

Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy

w 2009 r. –

93 000,00 zł

2.

Działania interwencyjne i pomoc

psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin

PS/B/VI/1/5/78/2008-2010

z dnia 27.02.2008

(umowa wieloletnia)

Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy

w 2009 r.-

82 000,00 zł

3.

Program profilaktyczny dla osób zagrożonych uzależnieniem, eksperymentujących z narkotykami

61/P/09

z dnia 5.01.2009 r.

Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania Narkomanii

46 000,00 zł

4.

Program wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków utrzymujących abstynencję

21/R/09

z dnia 5.01.2009 r.

Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania Narkomanii

35 000,00 zł

5.

Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

PS/B/VI/1/6/529/209-2012

z dnia 27.11.209 r.

(umowa wieloletnia)

Biuro Polityki Społecznej m. st. Warszawy

w 2009 r.

10 230,00 zł

6.

Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

PS/B/VI/1/6/56/2009

z dnia 2.03.2009 r.

Biuro Polityki Społecznej m. st. Warszawy

40 000,00 zł

7.

Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)

PS/B/VI/1/6/60/2009

z dnia 4.03.2009 r.

Biuro Polityki Społecznej m. st. Warszawy

99 878,35 zł

8.

Organizacja czasu wolnego młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania jako alternatywa wobec używania substancji psychoaktywnych

PS/B/VI/1/5/73/2008-2010

z dnia 27.02.2008 r.

(umowa wieloletnia)

Biuro Polityki Społecznej m. st. Warszawy

w 2009 r.

61 500,00 zł

9.

Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień w latach 2006 -2009

PS/001/B/ 784/2006-2009/ 5338

Z dnia 29.11.2006 r.

(umowa wieloletnia)

Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy

w 2009 r.

121 880,00 zł

10.

Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie

ŚRÓ/WSZ/B/VI/1/6472/1954/2009

z dnia 20.11.2009 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5- płatnik Burmistrz Dzielnicy Śródmieście

m.st. Warszawy

9 488,00 zł

11.

Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ŚRÓ/WSZ/B/VI/1/6/ 493/2009-2012/2046

z dnia 01.12.2009 r.

(umowa wieloletnia

Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5- płatnik Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

w 2009 r.

12 000,00 zł

12.

„Program Opieki adaptacyjnej”,

czas realizacji 02.01.2009– 31.12.2009

Umowa Nr 20/R/09 z dnia 05.01.2008r.,

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

37.000,00

13.

Program dla osób uzależnionych będących rodzicami,

„Możemy sobie pomóc”,

czas realizacji od 02.01.2008 do 31.12.2009

Umowa Nr 30/R/08 z dnia 05.01.200/R/0909

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

26.000,00

14.

„MOWT”,

czas realizacji od 02.01.2009 do 31.12.2009

Umowa Nr 20R/09 z 05.01.2009r.,

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

27.000,00

15

Rówieśnicza Edukacja prozdrowotna „LIDER” czas realizacji od 02.01.2009 do 31.12.09

Umowa nr 60 /P/009 z dnia 05.01.09

Krajowe Biuro dsPrzeciwdzialania Narkomanii

25.000,00

16.

„Ucz się i baw zamiast cpać „

czas realizacji od 03-02-2009 do 30.11.2009

Umowa WKS.DPSiZ Nr 11/2009 z dnia 03-02-2009

Gmina Miejska Głogów

17628,00

17.

SFP 10-14

Umowa z dnia 30.01.2007

Oxford Brookes University, Diageo Polska sp. z.o.o.,

162373,34

18

Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku rówieśniczym przez liderów młodzieżowych

Umowa Nr PS/B/VI/1.5?68/2008 -2010

Miasto st. Warszawa

W 2009 r.

20.500,00

 

3) Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorstw Krajowego rejestru Sądowego

Działalność gospodarcza ograniczyła się wyłącznie do działania [jak poniżej], a zysk w całości został przeznaczony na działalność statutową

4) Odpisy uchwał zarządu fundacji

W roku analogicznym 2009 zarząd spotkał się czterokrotnie na posiedzeniu roboczym – podejmując następujące uchwały:-

(1) Nr 1/XI/2009 w przedmiocie,, przeniesienia przedmiotowej placówki z ulicy Mieszka I Nr 11 w Głogowie na ulicę Spadzistą 3 w Głogowie”.

(2) Nr 2/XI/2009 w przedmiocie ,, z uwagi na złe warunki bytowe –przeznaczyć w całości tzw. Nawiązki sądowe na rzecz remontu bieżącego i adaptacji pomieszczeń Domu Hostelowego celem poprawy warunków bytowych pensjonariuszy przebywających na terenie placówki”

(3) Nr 3/XI/2009 w przedmiocie ,,powierzyć zakres kompetencji fundatorowi Wiesławowi Boreckiemu nad placówką w Głogowie wg zakresu ustalonego przez Zarząd w oparciu o Załącznik ZF/1/XI/2009”

(4) Nr 4/XI/2009 w przedmiocie ,,pozyskane fundusz w ramach tzw. Darowizn z tytułu 1% – rozdzielić na rzecz poszczególnych placówek będących w strukturach fundacji wg równorzędnego procentu tj. Głogów/Warszawa Dunikowskiego 4 / Warszawa Elektoralna 26. Celem – wsparcia działalności merytorycznej”

(5) Nr 5/XI/2009 w przedmiocie ,,planu przyszłościowego na lata 2012-2015 zweryfikować ilość istniejących placówek oraz ich zakres ofertowy do poziomu umożliwiającego prawidłowe zarządzanie nimi”.

(6) Nr 6/XI/2009 w przedmiocie: ,, przeprowadzenia audytu wewnętrznego na terenie placówek będących w strukturach fundacji wg wykazu jak w Załączniku ZF /2/XI 2009

(7) Nr 7 /XI/ 2009 w przedmiocie ,,zmiany adresu siedziby Zarządu fundacji”

5) Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł.

 

Lp.

Rodzaj przychodu

Podmiot /osoba fizyczna

Kwota

Uwagi

1

Spadek

—-

——–

—-

2.

Zapis

—–

——

——

3.

Darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych

Przekazane darowizny przez US – cała Polska

3.269,70

Akcja 1%

4

Darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych

a

Nawiązki sądowe

Przekazanie na podstawie wyroków sadowych

93.346,70

Rozliczenia międzyokresowe z lat poprzednich

b

Darowizny indywidualne

Rodzice

14.460,00

5.

Dotacje

[ogółem]

W tym:-

a

Z budżetu Gminy

Starostwo Powiatowe

Gmina Miejska Głogów /Warszawa

22. 278,00

b

Z budżetu państwa

MZ i OS [KB ds. PN]

610 976,35

c

Granty z UE – SFP 10-14

OXFORD Brooks University

157. 679,97

Rozliczenie międzyokresowe rok-2008

6.

Dochody z akcji charytatywnych

7.

Wynik finansowy z działalności gospodarcze

0,00

8.

Dochód z prowadzenia rachunku bankowego [odsetki]

8,08

9.

Odpłatne świadczenia w ramach celów statutowych

Odpłatność Dom Hostel „ Przystań „

9.59829

Światło/energia/gaz

Dotyczy pkt. 7 i 9

Nr lp.

Rodzaj prac

Wysokość przychodu

Wysokość kosztów poniesionych z tego tytułu

Procent [ogólny]

do pozyskanych środków z innych źródeł

7

Nie występuje

6) Informacje o poniesionych kosztach:

(podajemy sumarycznie wszystkie koszta związane z funkcjonowaniem placówki)

LP.

ZAKRES WYDATKOWANIA

KWOTA WYDATKOWANA

UWAGI

I

Realizacja celów statutowych [merytorycznych] ogółem:-

253.176,45

1.

Wydatki administracyjne – ogółem:-

( w tym)

67.923,94

a

Czynsz;

49.582,08

b

Opłaty telefoniczne – stacjonarne;

9.271,09

c

Opłaty telefoniczne – telefonii komórkowej;

5.646,93

d

Opłaty internetowe;

1.668,00

e

Opłaty pocztowe;

1.755,84

2.

Działalność gospodarcza [ogółem]:-

—-

3.

Pozostałe koszty – ogółem :-

( w tym)

38.143,76

a

Delegacje służbowe;

8.495,89

b

Opłaty ,,ochrona obiektu”;

1.714,10

c

Opłaty wywóz nieczystości;

3.145,95

d

Sprzątanie [opłaty];

—-

e

Środki czystości;

3.396,51

f

Środki higieniczne [ręczniki / papier toaletowy/papier do rąk / itp.]

356,20

h

Zużycie materiałów -działalność statutowa

24. 177,62

4.

Inne nie wykazane jak powyżej.

129.858,75

a

Amortyzacja ( kamera )

4.320,00

b

Koszty eksploatacyjne [ Energia elektryczna i cieplna, woda]

34.024,18

c

Usługi najmu [ksero /informatyczne]

19.200,00

Najem mieszkań dla neofitów
– program adaptacyjny

d

Nagrody dla dzieci

1.800,00

e

Usługi remontowe

20.800,00

f

Usługi bankowe

2.187,97

g

Usługi szkoleniowe

3.400,00

h

Usługi tłumaczeniowe

3.065,00

i

Opłaty skarbowe i sądowe

1.008,00

j

Pozostałe usługi – produkcja filmu i podręcznika edukacyjnego SFP 10-14

24.379,12

k

Ubezpieczenie OC

15.73,00

l

Materiały do zajęć biurowe

14.251,6

7) Dane o liczbie osób zatrudnionych w placówce.

(a) Liczba osób zatrudnionych:

 

merytoryczni:

 

Lp.

Rodzaj stanowiska

Etat

Umowa/

Rachunek

Uwagi

1.

Kierownik placówki [Głogów/ Warszawa]

2

1½ -etatu

[ogółem]

2.

Pracownik biurowy

2

¾- etatu i ½ -etatu

3.

Księgowość

1

½-etatu

4.

Księgowość

1

1

Firma zewnętrzna

5.

Psycholog

1

1/3 -etatu

6.

Pedagog

2

Po ½ -etatu

7.

Psychoterapeuta

1

½-etatu

8.

Obsługa organizacyjno –techniczna

1

¾- etatu

9.

Koordynator

1

¾- etatu

Umowa zlecenie

8.

Psycholog

xxx

4

984 / h

9.

Pedagog

xxx

17

2.116 /h

10.

Psychiatra

xxx

1

50 / h

11.

Socjolog

xxx

12.

Terapeuta uzależnień

xxx

3

1.084 /h

13.

Psychoprofilaktyk

xxx

1

180

14.

Superwizor

xxx

2

60 /h

15.

Pracownik socjalny

xxx

16.

Animator kultury

xxx

17.

Prawnik

xxx

1

60

18.

Terapeuta rodzinny

xxx

1

180

18.

Koordynator

xxx

1

125

Ogółem:- 12 + 30

działalność gospodarcza:

Lp.

Rodzaj stanowiska

Etat

Umowa/

Rachunek

Uwagi

1.

Nie występuje

(b) Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń

( z wyłączeniem działalności gospodarczej)

W tym z podziałem na:-

Lp.

Podział wynagrodzeń

Kwota ogólna

Etatyzacja

Umowa – Zlecenie

1.

Wynagrodzenie zasadnicze

644.775,04

125.946,62

533.118,42

2.

Nagrody

O,00

0,00

0,00

3

Premie

0,00

0,00

0,00

4

Inne;

Dane o wysokości wynagrodzenia wypłaconego łącznie dla działalności gospodarczej.

W tym z podziałem na:-

Lp.

Podział wynagrodzeń

Ogólnie

Etatyzacja

Umowa – Zlecenie

Średnia m-c

Rocznie

Nie występują

(c) Dane o wysokości miesięcznego / rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu.

W tym z podziałem na:

Lp.

Podział wynagrodzeń

Ogólnie

Etatyzacja

Umowa – Zlecenie

Średnia m-c

Rocznie

1.

Wynagrodzenie zasadnicze

0

0

0

0

Nagrody

0

0

0

3

Premie

0

0

0

4

Inne;

0

0

0

(d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z Umów – Zleceń

Lp.

RODZAJ WYDATKÓW

Ogólna kwota

1.

Umowa – Zlecenie

533.118,42

(e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczki pieniężnej.

Nie występuje

(f) Dane kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.

Lp.

Nazwa Banku

Adres

Ogółem

w roku

kalendarzowym

Pozostało [przeniesiono na rok przyszły]

1.

BZWBK

Głogów, ul. Obrońców Pokoju

2009

44.652,04 (są to aktywa finansowe rachunek bankowy i gotówka w kasie )

(g) Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

 

Nie występują

(h) Dane o nabytych nieruchomościach ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie.

Nie występują

(i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.

Lp.

Rodzaj środka

Gdzie nabyto

[adres]

Na kwotę

Przeznaczenie

(j) Dane o wartości aktywów i zobowiązań Fundacji [placówek] ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.

(dane te powinny pochodzić ze sprawozdania dla GUS, które składane są na podstawie posiadania REGONU)

Lp.

Rodzaj

Kwota

Uwagi

1

Wartość ogólna

( w tym)

8.555,24

a.

Aktywy

b.

Zobowiązania

8.555,24

8). Dane o działalności zleconej fundacji [placówce] przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.

 

Lp.

Zlecający podmiot

Na kwotę

Uwagi

1.

Podmiot państwowy

196.000,00

2.

Podmiot samorządowy

572.754,35

RAZEM:-

748.254,35

Lp.

Wynik Finansowy

Na kwotę

Uwagi

1.

Koszt zadań zleconych

768.754,35

9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Lp.

Rodzaj

Kwota

Uwagi

1

Podatek VAT

186,00

2.

Podatek dochodowy

47.876,00

3.

Narzuty ZUS

27.452,51

 

Informacje, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji [placówce ] kontrola, a jeśli była – to podać jej wynik.

 

Lp.

Rodzaj Kontroli

Kto ją przeprowadził

( pełna nazwa jednostki kontrolującej)

Zakres kontroli

(czego dotyczyła)

1.

Finansowo-merytoryczna

Najwyższa Izba Kontroli-delegatura Wrocław

Umowa

2005-2007

FIO

 

Przedmiotowa kontrola obejmowała wszystkie struktury terenowe realizujące Umowy podpisane z MP i PS, a dotyczące programu FIO. Ogólna ocena kontroli – dobra, bez zastrzeżeń merytoryczno /finansowych rzutujących na całokształt działalności fundacji.

 

……………………………….
Prezes

…………………………………
Data sporządzenia sprawozdania

Członkowie Zarządu:

1. Henryk BIENIOWSKI

………………………………..

2. Janusz ZIMAK

………………………………..

…………………………………………………..
/pieczęć i podpis sporządzającego sprawozdanie/