1. Bilans za 2011 r.
  2. Rachunek zysków i strat w 2011 r.

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok

 

1. Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „MARATON”

00-892 Warszawa, ul. Elektoralna 26

 

2. Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji jest:

-gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz zapobiegania patologiom społecznym, w tym narkomanii i alkoholizmu

-upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych w zakresie walki z patologiami społecznymi

-rozwiązywanie podstawowych problemów osób uzależnionych

-działalność na rzecz zwiększania poziomu świadomości i wiedzy o narkotykach

-reprezentowanie interesów rodzin osób uzależnionych na zewnątrz

-prowadzenie działalności pożytku publicznego

 

3. Fundacja „MARATON” jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym od 01.03.2002 roku pod numerem 0000096357

 

4. W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

Janusz Zimak-Prezes Zarządu

Witold Liwski-Członek Zarządu

 

5. Cele statutowe organizacji:

a) tworzenie miejsc pracy dla osób uzależnionych, niepełnosprawnych i ich rodzin

b) pomoc socjalna dla osób uzależnionych

c) przyuczanie do zawodu

d) tworzenie jednostek terenowych

 

6. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

( rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym )

 

7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez nią działalności.

 

8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prowadzonych w roku obrotowym 2011 roku ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz Ustawą o Rachunkowości.

 

9. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

 

10. R.Z.i.S. sporządzony jest metodą porównawczą.

 

11. Fundacja na dzień 31grudnia 2011 roku zatrudniała 3 osoby na pełnym etacie. W ramach realizowanych zadań zatrudniano także osoby na podstawie umów zleceń i umów o dzieło.