Prostokąt zaokrąglony: REGULAMIN   KONKURSOWY „Konkurs na scenariusze mini etiud filmowych”

 

§ 1.

W konkursie  ofert  pt.  „Konkurs na scenariusze mini etiud filmowych” na realizację własnego projektu, może brać udział  młodzież do lat 18  [nie ogranicza się dolnej granicy wieku].

§ 2.

Oferty w formie scenariusza na jeden dowolny temat, winny być przesłane w kopercie, z podanym adresem zwrotnym miejsca zamieszkania, pocztą e-mailową, dzięki którym ,,Komisja Konkursowa” będzie mogła zawiadomić laureata o zakwalifikowaniu się do wyjazdu na ,,Warsztaty Twórcze”  gdzie  będzie możliwość zmierzenia się z własnym materiałem na planie filmowym.

§ 3.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa dnia 20 kwietnia 2012 roku o godzinie 17,oo. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 kwietnia 2012 roku. Każdy oferent w przeciągu 10 -dni po rozstrzygnięciu konkursu zostanie poinformowany niezwłocznie o jego wynikach.

§ 4.

Temat scenariuszy musi być jednoznacznie ukierunkowany na obszar tzw. „zachowań ryzykownych związanych: z agresją rówieśniczą, uzależnieniem od komputera, substancji psychoaktywnych. Materiał [treści scenariusza – na jeden dowolny temat] powinien pozwolić sfilmować max. 10 – minutową etiudę.

§ 5.

Komisja Konkursowa [w składzie 3- osobowym] dokona analizy przesłanego materiału pod względem merytoryczno – organizacyjnym, tym samym akceptacji  3 –  najlepszych scenariuszy i ich autorów pod względem;

· Adekwatnych treści do § 4.

· Oceny jakości treści pod względem artystycznym

· Możliwości realizacji pod względem scenografii

§ 6.

Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce w Łebie [korzystamy z plenerów i miejsca zakwaterowania – „Willa Roza” www.interleba.pl]. Odtwórcami [aktorami] etiud będą wspomniani laureaci konkursu oraz pasjonaci sztuki fotografowania i filmowania.  Ogółem przewiduje się 20 – osobowe zgrupowanie [wraz z 4 – osobową kadrą] w terminie 21 – 27 maja 2012 r.

§ 7.

Organizator nie przewiduje żadnych wynagrodzeń, gratyfikacji finansowo – rzeczowych dla uczestników warsztatów za włożony jakikolwiek  wkład w realizację materiału filmowego. Jedyną formą gratyfikacji jest bezpłatne uczestnictwo w przedsięwzięciu.

Organizator

Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „MARATON”

https://www.fundacja-maraton.pl, e-mail; grazynamaraton@o2.pl

Zobacz Praktyczne wskazówki